Algemene Voorwaarden

Per 25 mei 2018 is in Europa de GDPR van toepassing. Hiervoor moet er tussen ons een verwerkersovereenkomst gesloten worden. Onze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden, lees hier de verwerkersovereenkomst..

Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van MoneyCloud. MoneyCloud is een Webapplicatie die wordt beheerd door Greenfield BVBA, (hierna “Greenfield BVBA” genoemd), met maatschappelijke zetel te 3511 Kuringen, Belgie, Hommelheide 17, BE 0827.485.323.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Accountant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die in het kader van het verrichten van boekhoudkundige diensten in opdracht van Klant toegang krijgt tot de Documenten van MoneyCloud.
 • Documenten: onder andere facturen en creditnota’s die opgesteld, beheerd en verstuurd kunnen worden via MoneyCloud. Greenfield BVBA stelt hiervoor templates ter beschikking die voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • MoneyCloud: de Webapplicatie en de technische infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door Greenfield BVBA voor het opstellen, versturen en beheren van onder andere facturen en credit nota’s.
 • Logingegevens: login (e-mailadres) en paswoord om toegang te krijgen tot MoneyCloud. Deze vormen samen de Logingegevens.
 • Loginprocedure: door Greenfield BVBA voorgeschreven procedure waarmee de Klant toegang krijgt tot de Webapplicatie.
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van de Klant en in die hoedanigheid Documenten ontvangt van de Klant.
 • Overeenkomst: het geheel van de voorwaarden waaronder de Klant gebruik mag maken van MoneyCloud en waarmee hij zich na de Registratie en na aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden MoneyCloud’ expliciet akkoord verklaart. Deze Overeenkomst omvat (1) de genoemde Algemene Voorwaarden, (2) alle vermeldingen in en tijdens het proces dat leidt tot Registratie en (3) alle mogelijke richtlijnen en aanwijzingen die Greenfield BVBA zou geven om de goede werking en correct gebruik van MoneyCloud te verzekeren.
 • Promocode: code die de Klant ontvangt van Greenfield BVBA en/of de Reseller en waarmee de Klant zich kan registreren op de Webapplicatie.
 • Registratie: het online invullen en doorgeven - door de Klant - van zijn gegevens en de aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden MoneyCloud’ zodat de Overeenkomst tot stand komt met Greenfield BVBA en/of de Reseller.
 • Reseller: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een aantal MoneyCloud licenties aangekocht heeft bij Greenfield BVBA en deze doorverkoopt aan haar Klanten. De Reseller zal het gebruik van de Webapplicatie rechtstreeks factureren aan haar klanten. De gebruiksvoorwaarden worden geregeld door huidige Algemene Voorwaarden die de Klant zal accepteren na de Registratie.
 • Klant: een natuurlijke persoon (die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht) of een rechtspersoon die een Overeenkomst met Greenfield BVBA en/of Reseller gesloten heeft betreffende MoneyCloud via online Registratie. De Klant zal steeds huidige Algemene Voorwaarden accepteren. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard die Greenfield BVBA aan de Klant toevertrouwt of waarvan of waarover de Klant kennis krijgt in het kader van (1) ofwel de samenwerking van Greenfield BVBA en de Klant, (2) ofwel de communicatie van deKlant met werknemers, (3) ofwel op enige andere wijze, aangestelden of onderaannemers van Greenfield BVBA, ongeacht of deze informatie wordt verkregen in geschreven, mondelinge, grafische, elektromagnetische, gecodeerde, digitale of andere vorm en die betrekking heeft op Greenfield BVBA zelf, de gebruikte technieken of technologie, de producten, de diensten, de klanten en marketing, onderzoek en ontwikkeling of enige andere activiteit.
 • Webapplicatie: een software toepassing die via het internet gebruikt kan worden, mits gebruik van een geschikte webbrowser en waarvan de hosting en beschikbaarheid voorzien worden door Greenfield BVBA. Wordt eveneens als een cloud applicatie of als ‘software as a service’ omschreven.

Artikel 3: Aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden’

Via Registratie kan de Klant de Webapplicatie gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MoneyCloud. Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden via Registratie en akkoordverklaring is de Klant op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van Greenfield BVBA. Deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van MoneyCloud (www.MoneyCloud.be).

Artikel 4: Wijzigingen

Greenfield BVBA kan de onderhavige Algemene Voorwaarden en het product ‘MoneyCloud’ aanpassen indien de Webapplicatie en/of haar functionaliteiten wijzigt of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te vrijwaren:

 • Greenfield BVBA zal de Klant van een wijziging in de Algemene Voorwaarden en/of een vermindering in de functionaliteit van MoneyCloud informeren per e-mail of via vermelding in de Webapplicatie. Een dergelijke wijziging wordt onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door Klant indien deze niet binnen de 5 werkdagen na de mededeling van de wijziging uitdrukkelijk en expliciet zijn weigering te kennen heeft gegeven en de Overeenkomst opzegt met onmiddellijke ingang. Deze kennisgeving geschiedt steeds op het in deze Algemene Voorwaarden vermelde adres.
 • Greenfield BVBA heeft te allen tijde het recht om MoneyCloud met onmiddellijke ingang aan te passen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren met onmiddellijke ingang en dus zonder voorafgaande kennisgeving aan Klant. De voorwaarde is wel dat deze wijzigingen geen vermindering van de functionaliteit met zich brengen. Binnen dat kader heeft Greenfield BVBA het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen.
 • Greenfield BVBA kan ten slotte ieder aspect van de Algemene Voorwaarden of van MoneyCloud wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving indien zou blijken dat om het even welk aspect van MoneyCloud of van de Algemene Voorwaarden in strijd zou (kunnen) zijn met geldende wetgeving of indien zou blijken dat een wijziging noodzakelijk is om de Klant, de Ontvanger, de Accountant of Greenfield BVBA te beschermen tegen om het even welk onheil i.v.m. het gebruik van MoneyCloud, zoals – maar niet beperkt tot – IT- aanvallen of virussen.

Artikel 5: Gebruiksrecht en beperkingen

Greenfield BVBA geeft de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om MoneyCloud te gebruiken tijdens de looptijd van de Overeenkomst. De Klant zal MoneyCloud enkel gebruiken voor het opstellen, het versturen en het beheren van Documenten in het kader van zijn internebedrijfsvoering. Het is de Klant niet toegestaan om MoneyCloud op enige andere wijze te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden of de commerciële doeleinden van enige andere onderneming.

De Klant mag MoneyCloud niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Greenfield BVBA. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om MoneyCloud te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Om van de Webapplicatie gebruik te kunnen maken, dient de Klant zelf en op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. Het gebruiksrecht van de Klant geldt enkel voor 500 mb. Indien de Klant meer ruimte voor de opslag van data wenst te gebruiken, dan zal de maandelijkse abonnementskost verhoogd worden. Indien de Klant niet bereid is tot betaling van een hogere abonnementskost, behoudt de Klant het gebruiksrecht ten belope van 500 mb opslag. De Klant bepaalt welke gegevens met behulp van de Webapplicatie worden opgeslagen en uitgewisseld. Documenten blijven hoogstens gedurende 24 maanden bewaard in MoneyCloud (en korter indien de voorziene opslag volledig gebruikt is of overschreden wordt). De Klant kan deze Documenten gedurende de voorziene periode downloaden en is zelf gehouden voor de bewaring in te staan.

Artikel 6: Schorsing van het gebruiksrecht

Greenfield BVBA kan om gegronde redenen het gebruiksrecht eenzijdig schorsen, het gebruik beperken of de toegang tot de Webapplicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. Greenfield BVBA zal de Klant hierover informeren. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid krijgen de opgeslagen gegevens te downloaden binnen een redelijke termijn die voldoende zal gecommuniceerd worden aan de Klant. Greenfield BVBA heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Greenfield BVBA in deze is uitgesloten.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid voor de gegevens

Greenfield BVBA neemt geen kennis van deze gegevens. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die de Klant opslaat en uitwisselt via MoneyCloud rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Greenfield BVBA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door de Klant ingevoerde gegevens of de nakoming van boekhoudkundige regels en fiscale voorschriften door de Klant.

Artikel 8: Geheimhouding Logingegevens

De Klant is verplicht de Logingegevens geheim te houden. Greenfield BVBA is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van Logingegevens en mag ervan uitgaan dat personen die inloggen met de Logingegevens daarvoor toestemming hebben van de Klant. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Logingegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient Greenfield BVBA hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.

Artikel 9: Vertrouwelijke Informatie

De Klant is ertoe gehouden:

 • geen Vertrouwelijke Informatie ontvangen van of over Greenfield BVBA mee te delen aan om het even welke derde partij;
 • de Vertrouwelijke Informatie met alle mogelijke middelen te beschermen en te beveiligen. Dit betekent minimaal dat de standaard wordt gehanteerd voor de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie die Klant ook gebruikt voor zijn meest cruciale handelsgeheimen.

De Klant zal op eerste verzoek van Greenfield BVBA alle Vertrouwelijke Informatie en alle eventuele kopieën ervan die in het bezit zijn van de Klant of om het even welke aangestelde of onderaannemer van de Klant teruggeven of vernietigen. Op eerste verzoek van Greenfield BVBA, zal de Klant een schriftelijke verklaring opmaken waarin Klant garandeert dat alle Vertrouwelijke Informatie waarover hij beschikte vernietigd of teruggegeven is.

Artikel 10: Prijzen, aanpassing van de prijzen en betaling

De Klant verbindt zich tot een kwartaallijks op voorhand te betalen maandelijkse abonnementskost. Deze abonnementskost is volledig verworven door Greenfield BVBA en/of de Reseller bij de start van het abonnementskwartaal. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst – zijn Greenfield BVBA en/of de Reseller gehouden tot enige terugbetaling van de abonnementskost. Na Registratie en aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden en bij iedere maandelijks stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, zal de Klant de betreffende factuur van Greenfield BVBA en/of de Reseller ontvangen. De Klant betaalt deze factuur via overschrijving. Greenfield BVBA en/of de Reseller behouden zich het recht voor om jaarlijks nieuwe prijzen te bepalen die dan gelden voor iedere nieuwe Overeenkomst of iedere (stilzwijgende of uitdrukkelijke) verlenging van de Overeenkomst. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien zijn Greenfield BVBA en/of de Reseller gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Greenfield BVBA en/of de Reseller te voldoen, kunnen Greenfield BVBA en/of de Reseller de uitvoering van haar Overeenkomsten met de Klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 11: Duur en stilzwijgende verlenging

De duur van de Overeenkomst bedraagt 1 maand. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 maand, behoudens opzegging via e-mail tenminste 5 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door enerzijds Greenfield BVBA en/of de Reseller of anderzijds de Klant of enige andere wijze van voortijdige beëindiging.

##Artikel 12: Gratis testperiode

De Klant kan op verzoek eenmalig en enkel indien hij nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van MoneyCloud 30 dagen gratis gebruik maken van MoneyCloud. Na deze periode wordt de Klant die geen betalend abonnement wenst te nemen, beperkt in het gebruik van de Webapplicatie. Bij het einde van de gratis testperiode zal de Klant de mogelijkheid krijgen de door hem opgeslagen Documenten op MoneyCloud te downloaden (via PDF) of te versturen naar Ontvanger of Accountant. Aangemaakte klantenlijsten, productlijsten of ontwerpen van Documenten kunnen niet gedownload worden.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

Indien en voor zover één van de partijen de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten Overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de bepalingen van de Overeenkomst nog steeds niet naleeft. Dit recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen voor de contractuele wanprestatie. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere gevallen waarin beëindiging van de Overeenkomst mogelijk is. Bij iedere vorm van beëindiging zal de Klant de mogelijkheid krijgen de door hem opgeslagen Documenten op MoneyCloud te downloaden (via PDF) gedurende één maand na beëindiging. Aangemaakte klantenlijsten, productlijsten of ontwerpen van Documenten kunnen niet gedownload worden. Indien de Klant na deze periode van één maand nog Documenten wenst op te vragen, dan is dit mogelijk mits betaling van een vergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

MoneyCloud is met de grootste zorg samengesteld. Greenfield BVBA kan echter niet garanderen dat MoneyCloud altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Greenfield BVBA en/of de Reseller zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van MoneyCloud. De Klant vrijwaart Greenfield BVBA en/of de Reseller voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van MoneyCloud, het niet of het op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Greenfield BVBA en/of de Reseller, een andere Klant van Greenfield BVBA dan wel een derde. De Klant zal Greenfield BVBA alle schade en kosten vergoeden die Greenfield BVBA als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

De aansprakelijkheid van Greenfield BVBA en/of de Reseller is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Greenfield BVBA en/of de Reseller zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving, ….

Greenfield BVBA en/of de Reseller zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch zijn Greenfield BVBA en/of de Reseller aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Greenfield BVBA en/of de Reseller wordt weerhouden, zijn Greenfield BVBA en/of de Reseller maximaal gehouden tot de maandelijkse abonnementsprijs.

Greenfield BVBA en/of de Reseller zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van MoneyCloud.

Greenfield BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via MoneyCloud.

MoneyCloud is slechts een hulpmiddel om de productie en het beheer van Documenten te vergemakkelijken. Geenszins neemt Greenfield BVBA enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op voor:

 • de volledigheid van de boekhoudkundige stukken van de Klant;
 • de juistheid en/of volledigheid van de toegepaste tarieven en verschuldigde belastingen;
 • de bewaring en het beheer van de Documenten gedurende de wettelijk opgelegde termijnen;
 • de naleving van enig aspect in de btw-wetgeving of enige andere wetgeving.

Ondanks de aangeboden hulpmiddelen blijft de Klant dus ten volle en uitsluitend aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving omtrent zijn professionele activiteiten.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op MoneyCloud, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, .. berusten uitsluitend en exclusief bij Greenfield BVBA, dan wel haar licentiegevers. De Klant zal de naam en reputatie van Greenfield BVBA te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van MoneyCloud op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Greenfield BVBA.

Artikel 16: Overmacht

Greenfield BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers van Greenfield BVBA). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een redelijk minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn of enige verdere termijn in acht zou moeten worden genomen.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met Greenfield BVBA per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

Artikel 18: Afwijkingen van de Overeenkomst

Iedere mogelijke afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt overeengekomen en ondertekend door alle partijen. Echter, het loutere feit dat een partij niet op ieder ogenblik op de volledige naleving van de Overeenkomst staat, leidt niet tot rechtsverwerking of verval van recht. Die partij kan nog steeds de volledige naleving van de Overeenkomst eisen.

##Artikel 19: Afsplitsbaarheid

Als één of enkele bepalingen van deze Overeenkomst nietig worden bevonden en/of niet meer tegenstelbaar zijn, blijft deze Overeenkomst niettemin bestaan. De partijen moeten in een dergelijk geval ernaar streven om de nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen met een geldige en tegenstelbare bepaling die overeenstemt met de economische doelstellingen nagestreefd in en met deze Overeenkomst. Greenfield BVBA zal daartoe een voorstel aan de Klant richten.

Artikel 20: Overdraagbaarheid en relevante wijzigingen

Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden. Elke wijziging (zoals een naamswijziging, adreswijziging, …) bij de Klant dient onmiddellijk gemeld te worden aan Greenfield BVBA.

Artikel 21: Kennisgevingen

Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst aan Greenfield BVBA zal steeds geschieden:

 • ofwel per e-mail op het volgende adres: info@greenfieldconsulting.be ;
 • ofwel per aangetekend schrijven op adres van de maatschappelijke zetel van Greenfield BVBA.

Artikel 22: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de rechtbank van koophandel te Hasselt, en het vredegerecht te Hasselt zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Greenfield BVBA kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 23: Persoonsgegevens van jou en van je klanten

Je kan in MoneyCloud persoonsgegevens invullen van anderen, zoals adresgegevens en contactgegevens van je contacten of crediteuren. Deze informatie gebruiken we bijvoorbeeld op de documenten die je via ons systeem maakt. Omdat je bij ons deze persoonsgegevens invoert, moeten wij en jij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Om te voldoen aan de GDPR komen we het volgende overeen:

Juridisch gezien ben jij de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die je bij ons invoert. Jij bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn hierin de verwerker. Volgens de GDPR is het nodig dat wij een verwerkersovereenkomst sluiten met elkaar. Op basis van deze verwerkersovereenkomst zullen wij de persoonsgegevens die jij bij ons invoert alleen verwerken als jij daar ons de opdracht voor geeft. Je verstrekt ons deze opdracht door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Lees hier de verwerkersovereenkomst.